Odborné sociální poradenství - KRCentrum

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Služby

SLUŽBA ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
č.registrace služby – identifikátor: 4704104


SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ, POSKYTOVANÉ VE SPECIALIZOVANÝCH PORADNÁCH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
REGISTROVANÁ SLUŽBA CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.


- PODPORA KLIENTŮ V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI (SOCIÁLNÍ SITUACE)
- OCHRANA PRÁV OSOB, KTERÝM JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVÁNA
- PODPORA V OBLASTI OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD A ZACHOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI
- PODPORA PŘI UDRŽENÍ BYDLENÍ (NAPŘ.POMOC PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE
ZTRÁTA BYTU, NEVYHOVUJÍCÍ BYDLENÍ, APOD.)
- PODPORA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A UDRŽENÍ SI VHODNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
- PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
- PODPORA PŘI PROSAZOVÁNÍ A TVORBĚ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY (VIZ ÚMLUVA OSN)
- PODPORA PRO SOCIÁLNĚ FUNKČNÍ GRAMOTNOST A ORIENTOVANOST OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
- PODPORA SCHOPNOSTI ADVOKACE SVÝCH POTŘEB A ZÁJMŮ, MEDIACE POTŘEB OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
- PODPORA NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA A MOBILITY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
- POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ  
- OCHRANA A POMOC SPOTŘEBITELŮM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
- PODPORA A OCHRANA PRÁV SENIORŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
- MOŽNOSTI NÁPRAVY NESPRÁVNÝCH ROZHODNUTÍ ČI POSTUPŮ

AD I)
 poskytnutí informace, odborné rady a podpory, směřující k řešení nepříznivé sociální situace uživatele prostřednictvím vhodné sociální služby nebo dávky, důchodového pojištění, státní podpory či pomoci v hmotné nouzi
informace, rada nebo podpora členům rodiny či pečovatelům, přátelům, kteří o osobu se zdravotním postižením pečují
poradenství při podávání žádostí o příspěvek na péči nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením
podpora při komunikaci s úřady jež vedou řízení ve věci (např. dávky, příspěvky, apod.)
socioterapeutická a psychosociální podpora klientů v krizové situaci

AD II)
zprostředkování návazných služeb a potřebných kontaktů
poradenství piř formulování potřeba a výběru vhodné sociální služby v regionu
poradenství při jednání s poskytovatelem sociální služby
specifická podpora klientů při pochopení smyslu a obsahu textu smlouvy o poskytování sociální služby, popř. pomoc při pochopení dalších textů listin
poradenství při řešení neshod a konfliktů mezi uživatelem a posktytovatelem služby
poradenství ohledne výše plateb za sociální služby a vysvětlení platebních podmínek
poradenství při uzavírání smlouvy o poskytování služby s fyzickou osobou
neregistrovaným poskytovatelm sociální služby
poradenství při možnostech využití dávek státní sociální podpory
možnosti využití dávek sociální péče

AD III)
ochrana práv pacientů
informace v oblasti způsobilosti k právním úkonům, hmotně právní a procesně právní aspekty
práva a povinnosti opatrovníka a postavení osoby zbavené či omezené způsobilosti k právním úkonům
možnosti řešení případů diskriminace osob se zdravotním postižením s využitím příslušné legislativy
doporučení na instituce a organizace, které se podílejí na ochraně lidských práv osob se zdravotním postižením
mediace a advokace oprávněných potřeb osob se zdravotním postižením v běžných oblastech lidského života
informace o lidských právech a jejich ochraně, včetně informací o platných mezinárodním dokumentech

AD IV)
podpora při udržení bezdlužnosti a při stabilizaci rodinných a osobních rozpočtů osob se zdravotním postižením
poradenství při bezbariérových úpravách bytů a získání příspěvků na realizaci stavebních úprav
zprostředkování projekčních a stavebních prací na odstranění bariér v bytových domech

AD V)
informace o vývoji na trhu práce, poptávka, profese, firmy, a o možnostech dalšího vzdělávání
pomoc při hledání vhodného zaměstnání
pomoc při hledání vhodné rekvalifikace
jednání s potencionálními zaměstnavateli v zájmu klientů

AD VI)
předávání informací o možnostech vzdělávání osob se zdravotním postižením v daném regionu
spolupráce s speciálními pedagogickými centry a školami, zdravotnickými zařízení, aj.
spolupráce s poradnami pro studenty se zdravotním postižením
AD VII)
poradenství v oblasti bezbariérového životního prostředí pro osoby se zdravotním postižením
poradenství klientům při prosazování oprávněných potřeb na bezbariérové bydlení a prostředí
jednání se zainteresovanými institucemi a organizacemi, které mají kompetence v dané oblasti

AD VIII)
návody a případná pomoc při řešení a stabilizaci rodinných financí
informace o rizikových nabídkách tzv. výhodných nákupů, slev, služeb a úvěrů
zprostředkování řešení dluhových rizik i předlužení
informace o kompetencích orgánů veřejné i státní správy, bankovnictví, nebankovního sektoru, exekucí a advokacie, působících v oblasti, regionu zadlužení občanů se zdravotním postižením

AD IX)
pomoc úředníkům a sociálním pracovníkům pověřených úřadů státní a veřejné správy v pochopení specifik osob se zdravotním postižením a kvalitnějšímu, erudovanějšímu a komplexnějšímu porozumění jejich individuálním, specifickým potřebám
praktické vzdělávání osob se zdravotním postižením v oblasti sebeprosazení a obhajoby legitimity občanských zájmů a specifických potřeb

AD X)
poradenství při výběru vhodné rehabilitační nebo kompenzační pomůcky
poradenství při nákupu vhodné kompenzační pomůcky
v zájmu klienta
půjčování nebo zprostředkování zapůjčení kompenzačních pomůcek pro řešení akutní situace klienta
poradenství při získávání příspěvku na mobilitu osobám se zdravotním postižením

AD XI)
doprovázení i provázení klientů při řešení krizových situací a jejich podpora v komunikaci s úřady
hledání a vyhledávání vhodných služeb s ohledem na individuální potřeby klienta
poradenství při výběru vhodné kompenzační pomůcky
socioterapeutická a psychosociální podpora klientům v náročné životní situaci
zprostředkovávání kontaktů na komunity  sdružující osoby se zdravotním postižením
pomoc pracovníkům PČR, HZS, MěP, apod. při porozumění specifikům osob se zdravotním postižením a zohlednění těchto specifik při jednání s těmito občany

AD XII)
využití zákonných možností práv ochrany spotřebitele
pomoc při uplatňování reklamací u výrobků a produktů určených osobám se zdravotním postižením
prevence komerčního zneužívání osob se zdravotním postižením
podomní prodej, výjezdní akce, neinformované změny dodavatelů energií, telekomunikačních služeb, zdravotního aj. pojištění, apod.

AD XIII)
podpora při hledání vhodné sociální služby, jako např. pečovatelské,osobní asistenční, aktivizační služby, aj.
podpora a nabídka doprovázení klienta v jednáních s poskytovateli sociálních služeb a při jednání na úřadech, ve školách, ve zdravotnictví aj. (s možností využití naší další  registrované služby OSOBNÍ ASISTENCE)

AD XIV)
řádné opravné prostředky ve správním řízení
námitky, stížnosti, odvolání oblasti uplatnění, kritéria pro výběr druhu opravného prostředku, náležitosti podání, komu adresovat apod., spojené s pomocí sepsání v rámci služby odborného sociálního poradenství
mimořádné opravné prostředky ve správním řízení
námitky, stížnosti, odvolání oblasti uplatnění, kritéria pro výběr druhu opravného prostředku, náležitosti podání, komu adresovat apod., spojené s pomocí sepsání v rámci služby odborného sociální poradenství
soudní přezkum
správní žaloba podmínky použití, oblasti uplatnění, náležitosti podání, komu adresovat

CÍLEM ODBORNÝCH PORADEN PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, JEJICH RODINY, PŘÁTELE A PEČOVATELE JE, CO NEJVÍCE SE PŘIBLÍŽIT VÝŠE POPSANÉMU MODELU.
JEDNÁ SE O TZV. PORADENSKÉ MAXIM, KTERÉ SE NEDÁ ZŘEJMĚ V PLNÉ ŠÍŘI NIKDE JINDE REALIZOVAT.

ZPRACOVALA (s využitím materiálů NRZP v ČR a APZP), dne 1.12.2013
Danuše  Š a f e r o v á , krajská ředitelka a statutární zástupkyně CZP ÚK, o.ps.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky