Aktuality - KRCentrum

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

N á v r h ZÁKONA
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky

Platné znění dotčených částí zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, s vyznačením navrhovaných změn

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015
Praha, 2016

Metodický pokyn generálního finančního ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7 telefon informace 225-092-392
Č. j.: 119930/16/7100-10114-109736

Letní prezentace ŠKODA Handy
  Testovací dny ŠKODA s plánovanou účastí poradců ŠHODA Handy:
  Prezentace aktivit projektu ŠKODA HANDY proběhla tentokrát na Vranovské přehradě 27.8. během akce s názvem LAHOFER Author Cup. S upravenou Fabií se představil a na dotazy klientů odpovídal poradce Jaromír Hanzal.
  ...............................

  ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

  Vážení přátelé,
  jak je většina z Vás informována, vstupuje od 1. 8. 2016 v účinnost novela zákona o sociálních službách. V pondělí 18. 7. 2016 jsme jednali na GŘ ÚP o tom, jakým způsobem bude novela zákona o sociálních službách realizována v praxi. Od 1. 8. 2016 se zvyšují příspěvky na péči následujícím způsobem:

  ...............................

  Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá
  Praha 18. 7. 2016
  V posledních letech se rozrůstá generace lidí, kteří se dostávají do takřka neřešitelné situace, neboť jim ještě „neskončila“ péče o nezaopatřené děti, a zároveň musí pečovat o stárnoucí rodiče či příbuzné. Tzv. sendvičová generace, tedy populace ve věku mezi 45 – 65 lety věku, pak stojí před těžkou otázkou, jak s vlastní prací skloubit časově náročnou péči o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu jde, aniž by lidé přišli o potřebné roky pro přiznání důchodu.
  ...............................

  Příspěvek na péči zvýší ÚP ČR příjemcům automaticky
  Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od srpna žádat. Úřad práce ČR, který dávku vyplácí, jej upraví automaticky podle přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné osoby.
  Od srpna 2016 se podle novely zákona o sociálních službách mění výše příspěvku na péči. Nově budou měsíční částky následující:
  ...............................

  Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025
  Ministerstvo práce a sociálních věcí

  1. Úvod
  Tento strategický dokument byl vytvořen podle metodiky přípravy veřejných strategií, zpracované pod vedením MF ČR z roku 20121. Této metodice odpovídají struktura i forma zpracování materiálu. Vzhledem k časovým limitům, které musela tvorba této strategie respektovat, bylo nutné některé činnosti koncentrovat. Tím však nebyly dotčeny celkový rozsah ani záběr strategie. V rámci případných aktualizací v dalších letech je možné strategii doplnit a upravit podle aktuálního vývoje.
  V analytické části strategie jsou uvedeny základní informace vykreslující daný problém a možnosti jeho řešení v širším kontextu. Podrobnější analytická data, ze kterých poznatky uvedené v analýze vycházejí, jsou pro větší přehlednost dokumentu uvedeny v příloze 2.
  Celá strategie má ve svém výsledném dopadu sloužit k podpoře a pomoci lidem, kteří ji potřebují a kde mohou být sociální služby odpovídajícím nástrojem. V logice Vize – Globální cíl – Strategické cíle – Opatření je vždy patrné, že klient sociálních služeb je vnímán jako středobod směřování strategie
  ...............................

  NOVÉ POVINNOSTI SPOLKŮ
  Povinnosti spolků jsou jednak vymezeny v Občanském zákoníku, zákonu o veřejných rejstřících a dalších souvisejících zákonech. Mezi tyto zákony patří také zákon o účetnictví, který pro spolky našeho typu stanoví řadu nových povinností. 
  1. Sdělování informací o spolku a jejich vkládání do sbírky listin ve veřejném rejstříku..............................
  Úřad práce ČR varuje před podvodníky
  V poslední době se zaměstnanci Úřadu práce ČR, setkali s několika případy podvodného jednání, kdy se zástupci některých firem vydávali za sociální pracovníky ÚP ČR. Poté, co je lidé vpustili do svých příbytkù, vyšlo najevo, že se z nich snaží vymámit prostřednictvím „výhodné koupě peníze. Úřad práce ČR proto apeluje na veřejnost, aby do bytù nevpouštěla nikoho bez předchozího ověření. Jeho zaměstnanci se v rámci sociálních šetření , popřípadì šetření v místì, vždy prokazují služebním prùkazem společně se zvláštním oprávněním jako doložkou služebního prùkazu, a jsou vázáni při výkonu své práce dodržováním zákonných předpisù.  

  VZOR průkazky pracovníka úřadu práce:


  PRŮKAZY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V NOVÉ PODOBĚ
  Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu, která je odolná proti poškození a chráněná vůči jejímu padělání. Pro ÚP ČR bude tento průkaz zhotovovat Státní tiskárna cenin, státní podnik.

  Změny od ledna 2015Některé opravdu naštvou 
  11. prosince 2014 9:19 Autor: MoneyMAG.cz / Mfx
  Od Nového roku nás opět čeká několik změn, na které bychom se měli připravit. Některé jsou příjemné, jiné naopak spoustu lidí naštvaly. Podívejte se na přehled třinácti nejdůležitějších novinek, které začnou platit od 1. ledna 2015. 

  Nové průkazy OZP začne ÚP ČR vydávat od 1. 4. 2015
  Držitelé prùkazù mimořádných výhod a dočasných prùkazù osob se zdravotním postižením (prùkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový prùkaz OZP v podobì plastové kartičky , a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň upozorňuje, že v případì těch držitelù, jejichž prùkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad chodili už nyní. Prùkazy OZP v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto datu. Výměna se bude týkat přibližně 230 tisíc klientù.  

  Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči

  Poslanci ODS a TOP 09 chtějí ztížit život handicapovaným lidem
  V Poslanecké sněvně PCR v pátek 26. zárí představitelé ODS a TOP 09 vetovali návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schválit v prvním čtení návrh novely zákona, který usnadní situaci lidem se zdravotním postižením. Na novele zákona, kterou připravilo MPSV, se s ministerstvem shodly organizace osob se zdravotním postižením. Rozhodnutí poslanců těchto dvou stran tak ponechává více než 100 tisíc handicapovaných spoluobčanu ve velké nejistotě . 

  Od nového roku je opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných
  Zamětnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnancu na chráněných pracovních místech budou moci za 1. kalendární ctvrtletí 2015 požádat o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením i na osoby zdravotně znevýhodněné. Nové podmínky pro poskytování tohoto príspěvku upravuje od 1. 1. 2015 novela zákona o zaměstnanosti. Úrad práce CR zaměstnavatele informuje o této změne mimo jiné prostřednictvím letáku, který je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce CR a na www.uradprace.cz, v sekci Informační letáky praktické rady. 

  Grundtvig Learning Partnership: Is Women Education a(t) Risk?
  Překážky a možnosti: vzdělané ženy a jejich příležitosti
  Publikace vznikla za podpory programu Grundtvig LLP (11-Pp-GRU-092;
  srpen 2011 - červenec 2013). Projekt byl realizován za finanční podpory
  Evropské unie. Za obsah publikace odpovídají výlučně autorky. Text
  nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
  za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

  Štafetová asistence na podporu lidí s těžkým zdravotním postižením.

  V sobotu 11.října ji zahájí ve 13.00 u stanice metra Chodov moderátorka Lucie Výborná a ředitel firmy Arriva Daniel Adamka. Představitelé dalších firem a dobrovolníci se postupně zapojí na 16 km dlouhé cestě mezi bydlišti Lindy a Jakuba z Chodova na Lužiny.

  celý dokument

  Štafetová asistence na podporu lidí s těžkým zdravotním postižením.

  V sobotu 11.října ji zahájí ve 13.00 u stanice metra Chodov moderátorka Lucie Výborná a ředitel firmy Arriva Daniel Adamka. Představitelé dalších firem a dobrovolníci se postupně zapojí na 16 km dlouhé cestě mezi bydlišti Lindy a Jakuba z Chodova na Lužiny.

  celý dokument

  EUROKLÍČ V ÚSTECKÉM KRAJI
  který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením CR pod záštitou Ministerstva dopravy CR a za _ nancní podpory Ústeckého kraje
  a Ministerstva pro místní rozvoj CR. Jde o mezinárodní projekt, který už více než ctvrt století pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspelých evropských zemích. Projekt byl ocenen titulem: „Nejvýznamnejší pocin roku 2007“ v kategorii vybavení cerpacích stanic a dalších verejne prístupných objektu.

  celý dokument

  MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory
  Ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na informace médií a ve snaze ochránit občany České republiky před zneužitím, vydává desatero pro seniory i pro jejich rodinné příslušníky. Zařízení, o kterém informovala média, není oprávněno poskytovat sociální služby a ministerstvu nebylo známo.
  celý dokument

   
  Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky