Aktuality - KRCentrum

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dodatek k Metodice pro rok 2017 - změny v dotaci
Změny v platné legislativě se staly standardně předmětem přezkoumání v dodatku k příslušnému příkazu ministryně č. 41/2016 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hl. m. Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem pro rok 2017 (dále jen Metodika) v rámci vnitřního připomínkového řízení.

Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí
pro období 2015 – 2017, s výhledem do roku 2020

ADRESÁŘ DLUHOVÝCH PORADEN V ÚSTECKÉM KRAJI
Dlouhá 15 (budova B krajského úřadu), Ústí nad Labem
411-135-200
Zelená linka: 800-722-722
poradna@financnitisen.cz

N á v r h ZÁKONA
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky

Platné znění dotčených částí zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, s vyznačením navrhovaných změn

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015
Praha, 2016

Metodický pokyn generálního finančního ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7 telefon informace 225-092-392
Č. j.: 119930/16/7100-10114-109736

Letní prezentace ŠKODA Handy
  Testovací dny ŠKODA s plánovanou účastí poradců ŠHODA Handy:
  Prezentace aktivit projektu ŠKODA HANDY proběhla tentokrát na Vranovské přehradě 27.8. během akce s názvem LAHOFER Author Cup. S upravenou Fabií se představil a na dotazy klientů odpovídal poradce Jaromír Hanzal.
  ...............................

  ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

  Vážení přátelé,
  jak je většina z Vás informována, vstupuje od 1. 8. 2016 v účinnost novela zákona o sociálních službách. V pondělí 18. 7. 2016 jsme jednali na GŘ ÚP o tom, jakým způsobem bude novela zákona o sociálních službách realizována v praxi. Od 1. 8. 2016 se zvyšují příspěvky na péči následujícím způsobem:

  ...............................

  Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá
  Praha 18. 7. 2016
  V posledních letech se rozrůstá generace lidí, kteří se dostávají do takřka neřešitelné situace, neboť jim ještě „neskončila“ péče o nezaopatřené děti, a zároveň musí pečovat o stárnoucí rodiče či příbuzné. Tzv. sendvičová generace, tedy populace ve věku mezi 45 – 65 lety věku, pak stojí před těžkou otázkou, jak s vlastní prací skloubit časově náročnou péči o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu jde, aniž by lidé přišli o potřebné roky pro přiznání důchodu.
  ...............................

  Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025
  Ministerstvo práce a sociálních věcí

  1. Úvod
  Tento strategický dokument byl vytvořen podle metodiky přípravy veřejných strategií, zpracované pod vedením MF ČR z roku 20121. Této metodice odpovídají struktura i forma zpracování materiálu. Vzhledem k časovým limitům, které musela tvorba této strategie respektovat, bylo nutné některé činnosti koncentrovat. Tím však nebyly dotčeny celkový rozsah ani záběr strategie. V rámci případných aktualizací v dalších letech je možné strategii doplnit a upravit podle aktuálního vývoje.
  V analytické části strategie jsou uvedeny základní informace vykreslující daný problém a možnosti jeho řešení v širším kontextu. Podrobnější analytická data, ze kterých poznatky uvedené v analýze vycházejí, jsou pro větší přehlednost dokumentu uvedeny v příloze 2.
  Celá strategie má ve svém výsledném dopadu sloužit k podpoře a pomoci lidem, kteří ji potřebují a kde mohou být sociální služby odpovídajícím nástrojem. V logice Vize – Globální cíl – Strategické cíle – Opatření je vždy patrné, že klient sociálních služeb je vnímán jako středobod směřování strategie
  ...............................
   
  Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky